B.O.B FT. TAYLOR SWIFT – Both of us lyrics

ترجمه متن آهنگهای خارجی – تیلر سویفت – بی اُ بی

 

 

[Taylor Swift – Chorus]

I wish I was strong enough to lift not one but both of us

کاش اینقدر قوی بودم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کردم

Someday I will be strong enough to lift not one but both of us

یه روزی اینقدر قوی میشم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کنم

[B.o.B]

Ever thought about losing it

تاحالا به از دست دادنش فکر کردی

When your money’s all gone and you lose your whip

وقتی کل پولتو خرج کنی و موقعیتت رو از دس میدی

You might lose your grip when the landlord tell ya that you due for rent

ممکنه از کوره در بری وقتی صابخونه میگه اجارشو میخواد

And the grass so green on the other side

و چمنزار اونطرفتر سبزه

Make a n-gga wanna run straight through the fence

باعث میشه یه کاکا سیاه از فنسها در بره

We’re never freezed by two hundred times

ما که 200 بار دستگیر نمیشیم

But still can’t find no food in it

ولی بازم غذایی پیدا نمی کنیم که بخوریم

That’s foolishness

خیلی ابلهانست

And sometimes I wonder, why we care so much about the way we look,

و گاهی در این عجبم، چرا اینقدر طرض نگاهمون برامون مهمه

And the way we talk and the way we act and the clothes we bought,

و طرض راه رفتنمون، حرکاتمون، لباسایی که میخریم

How much that cost?

مگه چقدر ارزش داره

Cause it even really matter?

یعنی واقعا مهمه

Cause the flight is a uphill battle

چون این مبارزه سخت تر و سخت تر میشه

But y’all tryna climb with the same ol’ ladder

ولی همه شما سعی می کنین از یه نردبون بالا برین

In the same boat, with the same ol’ battle

و یا با یه قایق (خودتونو نجات بدین)، با یه نوع مبارزه

Why so shallow? I’m just asking

چرا اینقدر کوته فکر؟ دارم ازتون سوال می کنم

What’s the pattern setting madness

باعث اینهمه دیوونگی چیه

Everybody ain’t a number one draft pick

همه که نقش اصلی نیستن

Most of us ain’t hollywood actors

خیلی از ما بازیگر هالیوودی نیستیم

But if it’s all for one, and one for all

ولی اگه یکی برای همه و همه برای یکی باشه

Then maybe one day, we all can rock

ممکنه یه روزی هممون موفق بشیم

Do it one time for the underdogs

واسه یه بار هم که شده واسه این سگای خاک برسر اینکار رو بکنین

Sincerely yours, from one of yours

صادقانه، از طرف یکی از شما

[Taylor Swift – Chorus]

I wish I was strong enough to lift not one but both of us

کاش اینقدر قوی بودم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کردم

Someday I will be strong enough to lift not one but both of us

یه روزی اینقدر قوی میشم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کنم

[B.o.B]

I can feel your pain, I can feel your struggle

میتونم درد و رنجت رو حس کنم، احساس می کنم که چه تلاشی می کنی

You just wanna live, been levitating so low

فقط میخوای زنده بمونی، اون پاین مایینا غوطه ور بودی

That you could drown in a bubble

طوری که تو اون قول قول غرق میشدی

That’s why I gotta hold us up, yeah hold us up

 بخاط همینه که میخوام جفتمون رو نجات بدم، آره جفتمونو نجات بدم

For all the times no one’s ever spoke for us

برای تمام لحظاتی که هیچکس واسمون صحبت نکرد

To every single time that they play this song

برای لحظه لحظه زمانهایی که اونها این آهنگ رو اجرا کردن

You can say that that’s what bobby ray wrote for us

میتونی بگی این همون آهنگیه که باب ری برامون نوشت

When the tides get too high

وقتی موجها بلندتر شدن

And the sea upon your knees get so deep

و وقتی دریایی که آبش تا زانوت بود عمیق شد

And you feel like you’re just another person

و احساس می کنی که تو هم مث بقیه ای

Getting lost in the crowd, where your partner, no please

تو جمعیت گم شدی، جایی که طرفت هم گم شده، نه خواهش می کنم

Uh, because we won’t be near yet, both of us

آه، چون هنوز نمیتونیم نزدیک هم باشیم، ما دو تا

But we still stand tall with our shoulders up

ولی باز با شونه هایی بر افراشته سر بلند می کنیم

And even though we always a chance to us

و با اینکه همیشه شانسی واسه دوتامون هست

These are the things that’ve molded us

اینا چیزایین که جفتمون قالبشو گرفتیم

And if life hadn’t chosen us

و اگه زندگی مارو انتخاب نمی کرد

Sometimes I wonder where woulda wind up

گاهی، در این عجبم که سر به کجا بذارم

Cause if it was up to me, i’d make a new blueprint

چون اگه دست من بود، یه نقشه نو میریختم

Feel better from the ground up, hey

احساس بهتری دارم، از زمین تا آسمون

But if it’s all for one, and one for all

ولی اگه یکی برای همه و همه برای یکی باشه

Then maybe one day, we all can rock

ممکنه یه روزی هممون موفق بشیم

Do it one time for the underdogs

واسه یه بار هم که شده واسه این سگای خاک برسر اینکار رو بکنین

From bobby ray, to all of y’all

از طرف بابی ری به همه شما

[Taylor Swift – Chorus]

I wish I was strong enough to lift not one but both of us

کاش اینقدر قوی بودم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کردم

Someday I will be strong enough to lift not one but both of us

یه روزی اینقدر قوی میشم که نه فقط یکیمونو بلکه جفتمون رو بلند می کنم

Translated By: www.hottranslatedlyrics.com

Nima J. Gol

About Nima J. Gol

Music is Life.
This entry was posted in B.O.B., Taylor Swift. Bookmark the permalink.

2 Responses to B.O.B FT. TAYLOR SWIFT – Both of us lyrics

  1. michael says:

    salam lotfan age momkene tarjome ahnge Taylor Swift – What Do You Say ra bezar mamnon dadash

Comments are closed.