Metallica – The Unforgiven (به همراه تفسیر شعر)

ترجمه متن آهنگهای خارجی – متالیکا

 

تفسیر شعر

 

     شاید با اولین نگاه به شعر ((((unforgiven ، آن را شعری با دیدی منفی نگرانه به دنیا بدانیم که همه چیز را از یک بعد نگاه میکند. ولی ((unforgiven)) نگاه کوتاهی به حقیقتهای زندگی ما انسانها دارد و همینطور به نا مساعدتها، مشکلات و قضا و قدرهایی که همواره یک انسان در طول زندگی خود با آنها در مبارزه است. درد، خفت و خواری، قوانین خشک، بی بهره ماندن از افکارخویش و . . . نشان دهنده همین موضوع است.

     در stanzaابتدایی شاعر نوزادی را خلق میکند که پا به عرصه زندگی میگذارد و از همان ابتدا متوجه می شود که برای ادامه زندگی می بایست با قوانین و مقررات این دنیا آشنا شود تا شاید بتواند ذره ای از بار درد و خفت و خواری را که او را محصور کرده است کم کند.

New blood joins this earth

And quickly he’s subdued

Through constant pain disgrace

A young boy learns their rules

     در stanzaبعدی دوران جوانی و میان سالی آن نوزاد ترسیم میشود. شاید با دقت در زندگی خود بهتر بتوانیم این stanzaرا درک کنیم.جوانی که در این سنین به دمبال کلیدی میگردد که بوسیله آن بتواند دری را که به سوی رهایی وخوشبختیست باز کند.ولی آن را نمیابد و خود تصمیم می گیرد دری به سوی آزادی بشکافد.

His will they’ll take away

With time the child draws in

This whipping boy done wrong

Deprived of all his thoughts

A young man struggles on and on he’s known

 این جوان بسیاری از کارها را مجبور است انجام دهد، بدون آنکه خواسته ها و عقایدش در نظر گرفته شود. جوانی که هیچ چیز را در زندگی نمی تواند به راحتی بدست آورد و برای رسیدن به خواسته هایش همواره در تکاپو وتقلا میباشد.

A tired man they see no longer cares

Throughout his life the same

He’s battled constantly

This fight he cannot win

 جوانی که حتی در مواردی می بایست چشم خود را بر حقایق ببندد.

Never be

Never see

Won’t see what might have been

 گویی بخاطر گناهی که آدم و هوا مرتکب شدند، او نیزنابخشوده شده و می بایست تنبیه شود.

Never free

Never me

So I dub thee unforgiven

stanzaپایانی نگاهی به اواخر زندگی آن جوان دارد. پس از تقلا هاو دست و پا زدنها و تحمل خفت و خواری ودرد زندگی او را پیر می کند. پیر مرد در اواخر عمر خود موفق به باز کردن دری بسوی آزادی و خوشبختی می شود ولی دیگر خیلی دیر شده است و او حتی رمق عبور از آن در را ندارد. پس پیر مرد پشیمان و متاسف از بدنیا آمدن خود آماده مردن می شود. پیر مردی که خود را نابخشوده Unforgiven)))) می خواند.

The old man then prepares

To die regretfully

That old man here is me

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

What I`ve felt, what I`ve known

Never shined through in what I`ve shown

  Never free, never me

So I dub thee Unforgiven

چیزی که درک کرده ام، چیزی که فهمیده ام

هرگز آنطور می توانستم عمل نکرده ام

هرگز آزاد نخواهی بود، هرگز نمی توانی خودت باشم

پس تو را نابخشوده می خوانم.

 

New blood joins this earth

انسان دیگری به این دنیا ملحق،

And quickly he’s subdued

و به سرعت رام می شود

Through constant pain disgrace

در میان درد و خفت و رسوایی دائمی

The young boy learns their rules

آن پسر جوان قوانین آنها را می آموزد

With time the child draws in

در زمانی که این بچه در حال بزرگ شدن است

This whipping boy done wrong

با هر اشتباهی ضربات شلاق در انتظار اوست

Deprived of all his thoughts

از تفکراتش بی بهره می ماند

The young man struggles on and on he’s known

مرد جوان میداند که باید همواره در تکاچو باشد

A vow unto his own

به خود ش قول می دهد

That never from this day

که دیگر از امروز به بعد

His will they’ll take away

آنها خواسته هایش را نادیده نگیرند

What I’ve felt

چیزی که درک کردم

What I’ve known

چیزی که فهمیدم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز آنطور که باید در زندگیم ندرخشیدم

Never be

هرگز نخواهم بود

Never see

هرگز نخواهم دید

Won’t see what might have been

نخواهم دید چیزی را که حتی ممکن است وجود داشته باشد

What I’ve felt

چیزی که درک کردم

What I’ve known

چیزی که فهمیدم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز آنطور که باید در زندگیم ندرخشیدم

Never free

هرگز آزاد نخواهم بود

Never me

نه می توانم خودم باشم

So I dub the unforgiven

پس تو را نابخشوده می خوانم

They dedicate their lives

آنها زندگیشان را وقف او می کنند

To running all of his

تا به زندگیش ادامه دهد

He tries to please them all

سعی می کند که آنها را خوشنود نگه دارد

This bitter man he is

این مرد حال به هم زن

Throughout his life the same

در سراسر زندگیش همواره

He’s battled constantly

بی وقفه در حال ستیز بوده

This fight he cannot win

این جنگیست که او هرگز پیروز نخواهد شد

A tired man they see no longer cares

چیزی که آنها خواهند دید یک مرد خسته است، دیگر اعتنایی نمی کنند

The old man then prepares

 سپس آن پیر مرد آماده می شود

To die regretfully

تا در افسوس به دنیا آمدنش بمیرد

That old man here is me

و آن پیر مرد من هستم

What I’ve felt

چیزی که درک کردم

What I’ve known

چیزی که فهمیدم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز آنطور که باید در زندگیم ندرخشیدم

Never be

هرگز نخواهم بود

Never see

هرگز نخواهم دید

Won’t see what might have been

نخواهم دید چیزی را که حتی ممکن است وجود داشته باشد

What I’ve felt

چیزی که درک کردم

What I’ve known

چیزی که فهمیدم

Never shined through in what I’ve shown

هرگز آنطور که باید در زندگیم ندرخشیدم

Never free

هرگز آزاد نخواهم بود

Never me

نه می توانم خودم باشم

So I dub the unforgiven

پس تو را نابخشوده می خوانم

You labeled me

تو این اسم را برای من گذاشتی

I’ll label you

من هم تو را به این اسم می خوانم

So I dub the unforgiven

پس تورا نابخشوده می خوانم

Never free

هرگز آزاد نخواهم بود

Never me

نه می توانم خودم باشم

So I dub the unforgiven

پس تو را نابخشوده می خوانم

Translated By: www.hottranslatedlyrics.com

Nima J. Gol

About Nima J. Gol

Music is Life.
This entry was posted in Metallica. Bookmark the permalink.

5 Responses to Metallica – The Unforgiven (به همراه تفسیر شعر)

 1. Mehrdad says:

  چند روزيه دارم راجع ب اين موزيك اينو و اونور ميخونم اما در حالي سايتهاي خارجي همشون چرت و پرت نوشتن
  برخوردم به سايت شما و واقعا وبه دلم نشست و قابل قبول بود برام چيزي رو ك نوشتيد اما نميدونم اينسپايري بوده يا خودتون نوشتين اما به هر حال ايول، مرسي.

 2. مجی says:

  عالی عالی… دستت دردنکنه. با بهترین آرزوها باتون

 3. reza says:

  عالی

Comments are closed.